Sønderjyllands Radiomuseum

Formål og vedtægter

Formål

       Gennem drift af Sønderjyllands Radiomuseum:

-  i videst muligt omfang, at udbrede kendskabet til radiofabrikation

  og vedligehold af de heraf affødte produkter.

-  at opnå kontakt med personer, virksomheder, institutioner o.l.,

   som har været tilknyttet radiofabrikation og vedligehold af

   denne branches podukter.

Vedtægter

I Almindelige bestemmelser:

1. Foreningens navn er Sønderjyllands Radiomuseum
2. Foreningens hjemsted er Sønderborg

3. Foreningens indsatsområde er at indsamle, restaurere, bevare,

    udlåne/leje, arrangere udstillinger og lignende, udbrede kendskab til

    produktion primært af underholdningselektronik, som har været

    almindeligt anvendt i hjemmet, herunder også værktøj og litteratur, der

    har været anvendt i produktion og vedligehold af de aktuelle apparater.
4. Foreningen skal endvidere arbejde for at fremtidssikre driften af

    Sønderjyllands Radiomuseum.

II Medlemmerne:

1. Alle interesserede enkeltpersoner og

    firmaer/virksomheder/institutioner, som vil virke for foreningens

    formål, kan optages som medlemmer. Der kan i foreningen optages

    aktive, passive og støttemedlemmer.
2. Kontingent for aktive, passive og støttemedlemmer fastsættes hvert år

    på generalforsamlingen dækkende det følgende kalenderår 1. maj - 30.

    april.
    Kontingentet indbetales som bankoverførsel til foreningens konto.

3. Ved indmeldelsen betales kontingent for det kontingentår, i hvilket

    indmeldelsen sker.

4. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og har virkning fra

    næstfølgende kontingents forfaldsdag.,

5. Et medlem, der er i restance med kontingentet i et år, slettes

    automatisk af medlemslisten. Medlemmet kan genoptages i foreningen

    forudsat manglende kontingent indbetales. Et medlem som åbenlyst

    handler i strid med foreningens formål og interesser, eller som gennem

    sine handlinger bringer foreningens ry og omdømme i miskredit, kan

    ekskluderes af foreningen. Enhver eksklusion skal godkendes på en

    generalforsamling, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

6. Det er medlemmets pligt at holde foreningen orienteret om

    medlemmets aktuelle e-mail.

7. Da der ikke er tilknyttet nogen form for rengøring til museets lokaler,

    skal medlemmer, der deltager i museets ugentlige aktiviteter, deltage

    med oprydning og vedligeholdelse af lokalerne.

8. Intet medlem hæfter for mere end kontingentet.

III Generalforsamlingen:

1: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. e-mail til hvert enkelt medlem med et varsel på mindst 4 uger. I indkaldelsen skal dagsordenen være angivet.

Revideret regnskab udleveres på generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

8. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer, der har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes med fuldmagt, men ingen kan have mere end 2 fuldmagter.

Afstemningen og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed (flest afgivne stemmer). Såfremt blot eet medlem forlanger det, skal afstemningerne være skriftlige.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte/repræsenterede fuldmagter.

Der skal føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Denne skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med et skriftligt varsel på mindst to uger, såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Der gælder samme afstemningsregler på ekstraordinære som på ordinære generalforsamlinger.

IV Bestyrelsen:

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. De 4 vælges på generalforsamlingen og det femte findes på EUC Syd og udpeges af EUC Syds ledelse i samarbejde med den af medlemmerne valgte bestyrelse for Sønderjyllands Radiomuseum. Der vælges på generalforsamlingen hvert år 2 medlemmer for en toårig periode. På den første generalforsamling vælges dog 2 personer for en etårig periode og 2 personer for en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmet fra EUC Syd virker i en toårig periode og udpeges i lige kalenderår. Bestyrelsen foretager efter hver generalforsamling konstituering af følgende poster: Formand, næstformand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer .

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder udgøres af de ugentlige fællesmøder på museets åbningsdage. Der skal dog afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom til formanden.
3. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

4. Foreningen tegnes af formanden/næstformanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån, køb af ejendomme, pantsætning m.v. kan kun ske efter generalforsamlingens godkendelse.

5. Et hvert medlem kan med udgangspunkt i en begrundelse foreslå en eller flere personer som æresmedlem af Sønderjyllands Radiomuseum, men det er alene op til bestyrelsen at beslutte tildeling af denne æresbevisning.

V Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal fremsættes på generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) og skal her vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til ændringer skal medsendes ved indkaldelsen.

VI Forenings opløsning:

1. Beslutning om foreningens ophør skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med normale varsler, og skal på den første generalforsamling vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den efterfølgende generalforsamling skal det vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.

2. Ved foreningens ophør tilfalder samlinger, apparater og udstyr til foreningens efterfølger. Foreningens eventuelle øvrige midler skal efter generalforsamlingens beslutning anvendes til fortsat opfyldelse af foreningens formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. april 2014